فصل سوم اساسنامه

فصل سوم - بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۰

بودجه مؤسسه از طریق دریافت هدایا، اعانات، قبول نذر، وصیت، وقف، قرض الحسنه و وجوه حاصل از فعالیتهای مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمکهای مردمی، دولتی یا بین المللی تأمین می شود.
 
* فعالیتهای مجاز به فعالیتهای قانونی که بر اساس ضوابط و مقررات جاری کسب درآمد صورت می گیرد گفته می شود، مشروط براینکه این درآمد پیرامون فعالیت مؤسسه و در چارچوب اهداف اساسنامه انجام پذیرد.

تبصره ۱ - انتشار و فروش قبض جهت اخذ کمک های مردمی در معابر و اماکن عمومی و خصوصی ممنوع است.
تبصره ۲ - کمک های نقدی افراد باید از طریق سیستم های بانکی به حساب مؤسسه منظور یا در قبال ارائه رسید در محل مؤسسه دریافت شود و کمک های جنسی نیز در قبال ارائه رسید به اهداء کننده صورت گیرد.
تبصره ۳ - هرگونه کمک های (خارجی) بین المللی قبل از دریافت، بایستی با نظر مرجع مجوز صورت گیرد و شرح کمک های دولتی بایستی بلافاصله به مرجع صدور مجوز گزارش شود.
تبصره ۴ - اهدا|ء کنندگان می توانند مورد مصرف وجوه خود را در راستای موضوع فعالیت مؤسسه تعیین نمایند و مؤسسه موظف است به طرق قانونی، اداری، مالی و فنی، هزینه کرد وجوه را مدیریت کند.

ماده ۳۱

برپایی چادر و نصب صندوق در معابر عمومی پس از تأیید شهرداری و با اطلاع کتبی به نیروهای انتظامی امکان پذیر است.
تبصره- نصب صندوق صدقات در اماکن خصوصی با موافقت کتبی مالک یا مالکین بلامانع است. 

ماده
۳۲

هیچ یک از ارکان مؤسسه اعم از هیأت امناء،هیأت مدیره، مدیر عامل، بازرسین حق معامله، برداشت یا تخصیص درآمد مؤسسه را به نفع خود یا دیگران نخواهند داشت.
تبصره ۱ - کلیه درآمدهای مؤسسه صرفا جهت تقویت بنیه مالی مؤسسه و در راستای اهداف هزینه خواهد داشت.
تبصره ۲ - تخطی از این ماده و ماده ۳۰ اساسنامه سوء استفاده مالی محسوب و مرتکب یا مرتکبین برابر قوانین جزائی کشور تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

ماده ۳۳

درآمد و هزینه های مؤسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.
تبصره ۱ - کلیه وجوه مازاد بر هزینه های مؤسسه در حساب مخصوصی به نام مؤسسه نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.
تبصره ۲ - سال مالی مؤسسه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم می شود.

ماده ۳۴

بازرسان وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیروی انتظامی در هر مقطع از زمان صلاح بدانند می توانند از کلیه دفاتر و امور داخلی مؤسسه بازدید و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی برابر مقررات برخورد نمایند.

ماده ۳۵

مؤسسه می تواند آئین نامه اجرایی این اساسنامه را تهیه و بعد از تصویب هیأت مدیره و تأیید مراجع صدور مجوز به مرحله اجرا درآورد.

ماده ۳۶

کلیه مدارک، پرونده ها، نوشتجات، در دفتر مرکزی مؤسسه نگهداری می شود.
تبصره- مصوبات و صورتجلسات هیأت امناء و هیأت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاء اعضاء ذیربط خواهد رسید.

ماده ۳۷

هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه و صورت جلسات مؤسسه درصورتی معتبر است که به تأیید نیروی انتظامی ذیربط رسیده باشد.

ماده ۳۸

محل مؤسسه و اقامتگاه اعضای هیات مدیره و اشخاص صاحب امضاء و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع نیروی انتظامی ذیربط برسد و مادامی که اطلاع داده نشده استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده ۳۹

مؤسسه دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت امناء برابر مقررات تهیه خواهد شد.
تبصره- هیأت مدیره در حفظ حراست از پروانه فعالیت، مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد و درصورت مفقود شدن مراتب ضمن آگهی در روزنامه تعیین شده به نیروی انتظامی ذیربط اطلاع داده شود.

ماده ۴۰

انحلال:
در صورت انحلال مؤسسه، مجمع عمومی فوق العاده 5 نفر را به عنوان هیأت تسویه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگب به حسابها و تسویه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیر منقول) دارایی مؤسسه را با تصویب مجمع عمومی و تحت نظارت کمیته ای مرکب از نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیروی انتظامی به یکی از مراکز غیرانتفاعی عم المنفعه داخل کشور واگذار نماید. هیأت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به مراجع ذیربط ارائه نماید.

ماده ۴۱

انتشار هرگونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام می شود.

ماده ۴۲

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۴۳

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۲۷ تبصره، در نشست مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیأت مؤسس و هیأت امناء به تصویب رسید.
goup